Realizacja Celów


 • Organizowanie warsztatów, wydarzeń, imprez okolicznościowych i innych przedsięwzięć jak również wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, między innymi: koncertów, festiwali, wystaw, wernisaży w kraju i za granicą,
  • Organizowanie spotkań, szkoleń, kursów, konferencji, warsztatów, prelekcji, seminariów i wszelkiego poradnictwa,
  • Organizowanie i udział w krajowych i międzynarodowych projektach,
  • Organizowanie akcji dobroczynnych i charytatywnych,
  • Organizowanie i koordynowanie działań na rzecz wolontariatu,
  • Prowadzenie działalności naukowej, publikacje mające na celu popularyzowanie celów Fundacji,
  • Współpracę z administracją rządowa, instytucjami oświatowymi, organizacjami państwowymi, społecznymi, studenckimi, szkołami wyższymi, samorządami terytorialnymi, młodzieżowymi i studenckimi, muzeami, galeriami, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą
  • Promocję i organizację akcji popularyzujących cele Fundacji, organizowanie i prowadzenie programów i konferencji propagujących cele fundacji oraz informowanie o nich w środkach masowego przekazu,
  • Wspieranie merytoryczne, organizacyjne, finansowe i rzeczowe:
   • organizacji pożytku publicznego, szkół, uczelni wyższych, placówek oświatowych i domów dziecka,
   • działań w zakresie kultury i sztuki,
   • różnych form aktywnych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  • Fundowanie nagród i stypendiów dla laureatów konkursów, turniejów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
  • Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej:
   • Zbiórki celowe:
    • :
    •  
   • Numer rachunku bankowego